DR HAB. IWONA KARASEK-WOJCIECHOWICZ
ASSOCIATE PROFESSOR OF LAW

ATTORNEY AT LAW

PARTNER

Selected Publications

I. Karasek-Wojciechowicz
Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie
z jego treścią
Warszawa 2014
Published by LexisNexis

I. Karasek-Wojciechowicz
Zabezpieczenia na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie. Zagadnienia konstrukcyjne
Kraków 2004
Published by Zakamycze

I. Karasek-Wojciechowicz
w: J. Pisuliński, F. Zoll, M. Pecyna (red.)
Wykonanie zobowiązań i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem
Kraków 2009
Published by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

I. Karasek-Wojciechowicz
Przepisy pozakodeksowe. Komentarz do Ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.)
Prawo spółek, t. V
Warszawa 2008
Published by C.H. Beck

I. Karasek-Wojciechowicz
Wzory klauzul sprzedaży wierzytelności, przelewu wierzytelności, cesji na zabezpieczenie, cesji globalnej na zabezpieczenie, zastawu rejestrowego na wierzytelności
w: M. Chudzik, I. Karasek, K. Korus, M. Olczyk, M. Porzycki
Obrót wierzytelnościami
Warszawa 2006
Published by LexisNexis

I. Karasek-Wojciechowiczw: F. Zoll (red.) Prawo bankowe. Komentarz
Zakamycze 2005
Published by Zakamycze

I. Karasek-Wojciechowicz
Klauzule dot. zobowiązania do zapłaty ceny oraz odsetek
w: M. Chudzik, I. Karasek, K. Kohutek, B. Łyszczarz, M. Olczyk, M. Porzycki, D. Rogoń, M. Rusinek, W. Żukowski
Sprzedaż
Warszawa wydanie I 2003, wydanie II 2005
Published by LexisNexis

I. Karasek-Wojciechowicz
Kaucja
w: W. Pyzioł (red.)
Encyklopedia Prawa Bankowego
Warszawa 2001
Published by PWN

I. Karasek-Wojciechowicz
Die Klagbarkeit und Vollstreckbarkeit von Ansprüchen auf Naturalerfüllung von Dienstleistungsverträgen nach polnischem Recht
Osteuropa-Recht nr 60, 2014/2

I. Karasek-Wojciechowicz
Pojęcie roszczenia oraz kompetencja zaskarżalności roszczenia w polskim prawie cywilnym
w: red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka
Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi,
Warszawa 2013
Published by LexisNexis

I. Karasek-WojciechowiczPowierniczy rachunek mieszkaniowy
w: Księga pamiątkowa Profesora Bogusława Gawlika
Warszawa 2012
Published by Lexis Nexis

D. Mróz, I. Karasek-Wojciechowicz
Nałożenie dopłat wyłącznie na jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Transformacje Prawa Prywatnego 2/2012
Zeszyt Jubileuszowy dla Profesor Janiny Preussner-Zamorskiej

I. Karasek-Wojciechowicz
Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego
Monitor Prawa Bankowego 5/2011

I. Karasek-Wojciechowicz
Glosa do wyroku SN II CSK 200/08 z 24 września 2008
Przegląd Sądowy 3/2011

I. Karasek-Wojciechowicz, F. Zoll
Rozliczenie nakładów na nieruchomość wydaną na podstawie umowy przedwstępnej w razie niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej
Transformacje Prawa Prywatnego 3/2010

I. Karasek-Wojciechowicz, J. Pisuliński
Glosa do uchwały SN III CZP 42/06 z 28 czerwca 2006
[dot. terminów przedawnienia]
Przegląd Sądowy Nr 7-8, 2007

I. Karasek-Wojciechowicz
Kolizyjnoprawna problematyka zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod rządem praw obcych
Transformacje Prawa Prywatnego 2/2006

I. Karasek-WojciechowiczNadmierne zabezpieczenie
Transformacje Prawa Prywatnego 4/2003

I. Karasek-Wojciechowicz
Glosa do uchwały SN III CZP 21/01 z 21 czerwca 2001
[dot. hipoteki bankowej]
Przegląd Sądowy 1/2003

I. Karasek-WojciechowiczOбecпeчниe тoвapoв в oбopoтe
w: Publikacje Międzynarodowego Prawniczego Instytutu przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rosji
Moskwa 2003

I. Karasek-Wojciechowicz
Konsekwencje zmiany wykładni art. 417 k.c. mocą orzeczenia TK z dnia 4 grudnia 2001
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2002

I. Karasek-Wojciechowicz
Artykuł 17 kodeksu spółek handlowych a culpa in contrahendo, Przegląd Prawa Handlowego 9/2002

I. Karasek-Wojciechowicz, A.Wacławik
Polski kodeks Corporate Governance – mechanizmy wdrażania i egzekwowania
Przegląd Prawa Handlowego 8/2002

I. Karasek-Wojciechowicz
Egzekucja świadczeń pieniężnych w walutach obcych
Transformacje Prawa Prywatnego 1/2001

I. Karasek-Wojciechowicz
Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na ogłoszenie upadłości
Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000

I. Karasek-Wojciechowicz
Dopuszczalność ustanowienia służebności drogi koniecznej na użytkowaniu wieczystym oraz na rzecz użytkownika wieczystego
Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

I. Karasek-Wojciechowicz
Przedmiot zastawu rejestrowego
Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/1998

Ponad 50 haseł nt. prawa gospodarczego
w: Profesjonalny Serwis Bankowy
[elektroniczna publikacja dla subskrybujących banków]
Warszawa 2002-2007
Published on-line by Wolters Kluwer

I. Karasek-Wojciechowicz
Dług gruntowy. Opinia o projekcie Komisji Kodyfikacyjnej
Published by Rządowe Centrum Legislacji
seria Raporty, 28/2001

I. Karasek-Wojciechowicz
Prawne zabezpieczenia wierzytelności
Published by Rządowe Centrum Legislacji, seria Raporty

Read more